Polityka Prywatności


Artykuł 1. Postanowienie ogólne

1. Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników Portalu Finta.pl przez Administratora Danych Osobowych (Usługodawcę) w związku ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną oraz prowadzeniem sprzedaży przez Internet przy użyciu Portalu Finta.pl. Określenie: „korzystanie z Portalu” jest równoznaczne z określeniem „korzystanie z usług Portalu” czy „korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przy użyciu Portalu”.

2. Administratorem Danych Osobowych jest: INGENII ADAM WAWROWICZ z siedzibą: ul. Modrzewiowa 4c/11, 65-120 Zielona Góra, zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Zielona Góra, Nr wpisu: 001263781/2013, REGON: 970686822, NIP: 9291438383, Nr rachunku bankowego: 63 1140 2004 0000 3902 5617 2587, adres e-mail: [email protected]

Artykuł 2. Dane osobowe przetwarzane przez Finta.pl

1.Administrator przetwarza następujące dane osobowe – ich podanie jest niezbędne do zarejestrowania się w Portalu (założenia Konta):
a. Nazwa użytkownika (login)
b. Hasło
c. Adres e-mail

2.W celu zamówienia przedmiotu od innego Użytkownika jak i zakupu przedmiotu od Usługodawcy niezbędne jest dodatkowo podanie następujących danych, które również są przetwarzane przez Administratora:
a. Imię i nazwisko
b. Adres zamieszkania

3.Aby zalogować się do Portalu, podajesz następujące dane:
a. Nazwę Użytkownika
b. Hasło

4.Możliwe jest korzystanie z Portalu przez Użytkownika niezarejestrowanego, który nie musi podawać żadnych danych osobowych, ale nie może też korzystać z podstawowych funkcji Portalu, takich jak:
a. Wystawienia przedmiotów do wymiany;
b. Zamawianie przedmiotów od innych Użytkowników;
c. Pisanie wiadomości prywatnych do innych Użytkowników;
d. Pisanie postów na forum;
e. Zakup przedmiotów od Usługodawcy

5.Każdemu Użytkownikowi Portal nadaje unikalny numer Użytkownika (numer ID), który jest przyporządkowany do Nazwy Użytkownika.

6.Ponadto możemy przetwarzać (jak każdy Portal) tzw. dane eksploatacyjne, które charakteryzują sposób korzystania przez Ciebie z Portalu, takie jak:
a. Adres IP;
b. Logi cyfrowe;
c. Informację o skorzystaniu z Ciebie z Portalu
d. Typ przeglądarki;
e. Nazwa domeny;
f. Typ systemu operacyjnego.

7.Portal może wykorzystywać ciasteczka (Cookies), które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Portalu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Portalu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Artykuł 3. W jakich celach są przetwarzane moje dane osobowe?

1. Twoje Dane Osobowe są przetwarzane przez Nas w celu korzystania przez Ciebie z Usług Portalu, w szczególności: zawierania umów między Użytkownikami Portalu, zakupu przedmiotów, w celach księgowych, przeprowadzenia i obsługi przez Nas rozliczeń z Użytkownikami oraz komunikacji z Użytkownikami.

2.Ponadto Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez Nas:
a. W celu przeprowadzenia konkursów, np. do powiadomienia o zwycięstwie oraz promowania kolejnych produktów – w przypadku gdy na Portalu organizowane będą Konkursy – jeśli wyrazisz na to zgodę;
b.W celu wysyłania Ci informacji handlowej przez Nas oraz przez podmioty z Nami współpracujące – jeśli wyrazisz na to zgodę;
c.W celach marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Nas oraz uczestnictwa w Naszym programie lojalnościowym – jeśli wyrazisz na to zgodę. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych w celach marketowych wyrażasz także zgodę na nieusuwanie wszelkich oznaczeń identyfikujących Ciebie lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo system teleinformatycznym, z którego korzystasz. 3.Zgodę, o której mowa w ust. 2, możesz odwołać w każdym czasie.

Artykuł 4. Kto może mieć dostęp do moich danych osobowych?

1.Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają:
a. Administrator
b. Jego pracownicy lub osoby świadczące usługi na jego rzecz związane z Portalem (np. programiści, informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmiot administrujący i konserwujący system) – w zakresie określonym przez Administratora;
c. Podmiot obsługujący elektroniczne systemy płatności, transferuj.pl Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Św. Marcin 73/6,61-808 Poznań, zgodnie z regulaminem tego systemu płatności, znajdującego się pod adresem: https://secure.transferuj.pl/regulamin.pdf, dotyczy to następujących Danych Osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego
d. Podmiot wydzierżawiający serwer – Home.pl spółka jawna, Pl. Rodła 9, 70- 419 Szczecin
e. Organy państwa na potrzeby prowadzone przez nich postępowań, jeżeli organy te są do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (np. prokuratura, sąd, Policja, Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz w innych sytuacjach, gdy zobowiązują Nas do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;

2.Jeśli wyrazisz na to zgodę, możemy przekazać Twój adres e-mail podmiotom z Nami współpracującym w celu wysłania Ci informacji handlowej lub materiałów marketingowych przez te podmioty. Zgodę tę możesz odwołać w każdym czasie.

3.Inni Użytkownicy co do zasady nie mają dostępu do Twoich Danych Osobowych poza nazwą Użytkownika. Dopiero w momencie, gdy zostanie zawarta Umowa, Wystawiający uzyskuje dostęp do Danych Osobowych Zamawiającego. Dane takie udostępniane są automatycznie za pomocą infrastruktury Portalu.

4.Użytkownicy zobowiązani są nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymali w ramach działania Portalu (w tym także ich Danych Osobowych), chyba że uzyskali zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą.

Artykuł 5. Czy moje Dane Osobowe są bezpieczne?

Tak, Twoje Dane Osobowe są należycie zabezpieczone. Serwer, na którym znajduje się Portal, jest obsługiwany przez firmę Home.pl spółka jawna, Pl. Rodła, 70-419 Szczecin, która zapewnia standardy bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych i zapewnia środki zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną

Artykuł 6. Co się dzieje z moimi Danymi Osobowymi, jeśli wyrejestruję się z Portalu?

1. Co do zasady, usuwamy Twoje Dane Osobowe i nie będziemy ich przetwarzać. Usunięcie następuje w terminie 3 dni od dnia wyrejestrowania. Na żądanie Użytkownika dane te zostaną usunięte wcześniej.

2.Wyjątkowo, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy przetwarzać te spośród Danych Osobowych, które:
a. są niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Portalu. Rozliczenie Usługi przedstawione Tobie nie będzie ujawniało rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych Usług, z których korzystałeś, chyba że zażądałeś szczegółowych informacji w tym zakresie;
b. są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Portalu;
c. są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;
w przypadku danych eksploatacyjnych – są niezbędne do wykrycia technicznych usterek i błędów w transmisji przekazów.

3. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych do celów marketingowych, to Dane te mogą być przetwarzane w tych celach po tym, jak się wyrejestrowałeś, z tym, że dopuszcza się jedynie zestawianie Danych Osobowych dotyczących korzystania przez Ciebie z różnych usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Ponadto, w przypadku niedozwolonego korzystania przez Ciebie z Portalu (tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami), możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia Twojej odpowiedzialności, z tym, że dla celów dowodowych obowiązani jesteśmy utrwalić fakt uzyskania oraz treść wiadomości o niedozwolonym korzystaniu z Portalu. Dlatego zawsze korzystaj z Portalu w sposób zgodny z przepisami prawa i Regulaminem.

Artykuł 7. Jakie mam jeszcze prawa odnośnie moich Danych Osobowych?

1. W każdym czasie możesz usunąć zamieszczone przez siebie Dane na swoim Koncie. Jednak usunięcie danych niezbędnych do korzystania z Portalu skutkuje wyrejestrowaniem się z Portalu.

2. Masz prawo żądać usunięcia z Portalu Twoich danych osobowych. Jeśli jednak Dane te są niezbędne do korzystania z Portalu, takie żądanie jest równoznaczne ze zgłoszeniem zamiaru wyrejestrowania się z Portalu. Robisz to na podstronie: Ustawienia lub wysyłając zgłoszenie na adres: [email protected]

3. Zawsze masz prawo dostępu do treści swoich danych, jak i ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia, jak również żądania uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Nas swoich Danych Osobowych, przetwarzanych w ramach korzystania z Portalu, z zastrzeżeniem Danych, do których przetwarzania pozostaniemy uprawnieni na mocy przepisów prawa. Robisz to na podstronie: Ustawienia lub wysyłając zgłoszenie na adres: [email protected]

Katalog przedmiotów